اجرای اپوکسی

اپوکسی چیست

اپوکسی چیست

رزین اپوکسی جزو متداول ترین نوع رزین های هم واکنشی (چند جزئی) میباشدکه سعی داریم در آخر این مقاله بدانید اپوکسی چیست. این رزین ها از نوع ترموستاند و در حین واکنش رزین و هاردنربسپارش تکمیل میشود. این رزین به دلیل وجود حلقه آروماتیک و رزین های اتر فنولیکی مقاومت شیمیایی خوبی دارند. به دلیل وجود عوامل هیدروکسیل ، چسبندگی آنها به انواع زیرآیندهای فلزی ، چوبی ، سیمان ، سنگ ، سفال و برخی پلاستیک ها عالی است.

سه نوع رزین اپوکسی ، اپوکسی اتر-گلیسیدی ، ائلفین های اپوکسی و اپوکسیاستر ها هستند .

در تهیه رزین اپوکسی از بیسفنولA یا دی فنیلپروپان و اپیکلروهیدرین استفاده میشود.نسبت بیسفنول به اپیکلروهیدرین در کوچکترین فرمول یک به دو است . هرچه  این نسبت به یک نزدیکتر شود ، امکان افزایش جرم مولکول بیش تر میشود.در برخی فرمول ها این نسبت به ۱۴ به ۱۵ نیز رسیده است.

وجود عوامل هیدروکسیل در ساختار مولکولی رزین اپوکسی برای اینکه بدانیم اپوکسی چیست از دو نظر اهمیت دارد :

  • به دلیل قطبیت ، چسبندگی به سطوح فلزی در نقاط آندی و کاتدی آن را بیش تر میکند .
  • در صورت سخت شدن اپوکسی با انیدریدها ، با آ«ها واکنش می دهد و اسید استری تولید میشود که خود محصول با گروه اپوکسیاسترهیدروکسیلی تولید میکند.

در رزین های اپوکسی ، موجودی هیدروکسیل را به صورت گروه هیدروکسیل موجود در یک کیلو رزین اندازه گیری و اعلام میکنن.

عوامل اپوکسی در سخت شدن اپوکسی با هاردنر ها اهمیت فراوانی دارند .این مفهوم با عنوان محتوای اپوکسی بیان میشود و معادل میلی مول گروه های اپوکسی در یک کیلو رزین است.

هر چه تعداد این عامل در رزین اپوکسی بیشتر باشد ، واکنش های سخت شدن و اتصالات در پوشش نهایی بیش تر اند ،ضمنا چسبندگی به سطح فلز بهتر میشود و سختی نیز افزایش می یابد.

عوامل فنلی در ساختار مولکولی : وجود این عوامل در ساختار مولکولی باعث تقویت خواص مقاومت در برابر نفوذ یون ها میشود .

خواص رزین اپوکسی با توجه به بزرگی ساختار مولکولی آن متغیراند .  در زیرچگونگی تغییر برخی از خواص با بزرگی بسپار را میبینیم.

هر چه ساختار بزرگ تر باشد ، حالت رزین از مایع به جامد نزدیک تر میشود.همچنین جرم مولی اپوکسی بیشتر و محتوای اپوکسی و درصد جامد رنگ کمتر خواهد شد.

تاثیر عوامل در اپوکسی

تاثیر عوامل موجود در ساختار مولکولی رزین اپوکسی بسیار مهم است. وجود حلقه بنزنی درون ساختار مولکولی باعث تقویت خواص مقاومت در برابر نفوذ یون ها میشود. عوامل OH به دلیل قطبیت زیاد عامل مهم چسبندگی قطبی به نقاط آندی و کاتدیفلزاند، لذا پوشش به آماده سازی سطح تا حد Sa3 نیاز ندارد و چسبندگی خوبی در سطوح SA2 نشان می دهد. عامل اپوکسی در سخت شدن اپوکسی به سخت کننده های آمین بسیار کمک میکند. همچنین در واکنش های اولیه بسپارشاپوکسی موثر است . مولکول هرچه طویل تر باشد ، خواص آن از حالت مایع بع حالت جامد تغییر میکنند.

سازوکار سخت شدن رزین اپوکسی یک نکته مهم دیگر است که باید کاملا شناخته شود. رزین اپوکسی غالبا با استفاده از هاردنر های مختلف مانند آمین ها ، فنول ، اوره فرمالدهید و ایزوسیانات سخت میشود. نحوه سخت شدن رزین اپوکسی با آمین به دلیل توسعه کاربرد آن مهم است.

بسیاری از روکش های و کفپوش اپوکسی صنعتی که بر پایه رزین اپوکسی تولید میشوند با استفاده از سخت کننده آمین مورد استفاده قرار میگیرند که بسته به نوع تهیه رنگ پایه و عوامل دیگر درصد اختلاط این دو ماده متفاوت خواهد بود.