پوشش های صنعتی

پوشش برای کاربردهای صنعتی

 1. بررسی شرایط محیطی و کاربردهای در انتخاب سیستم پوششی
 2. این بررسی یا از منوال کارخانه سیستم پوششی انتخاب میشود و یا برای سطوح غوطه ور و یا سطوح مدفون در خاک ، نوع سیال و خاک و شرایط آنها تعیین می شود .
 3. برای پوشش در معرض اتمسفر دمای محیط ، متوسط رطوبت ومتوسط عوامل خورنده محیطی تعیین می شود .
 4. از استانداردهای مختلف مثل ISO- IPS- SSPC سامانه پوشش مقاوم در سیال استخراج می شود .
 5. بر اساس ویژگیهای استخراج شده بر اساس استاندارد ISO محیط خورنده اتمسفری درجه بندی می شود .
 6. نمونه های آزمایشگاهی برای سیستم های مقاوم در داخل و یا خارج تهیه و تست آزمایشگاهی می شوند .
 7. بر اساس استاندارد ISO برای اتمسفر یا درجه خوردگی تعیین شده سیستم پوششی تعیین می شود .
 8. نمونه های موفق جهت استفاده میدانی تأیید می شوند .

روش استاندارد پوشش های صنعتی

علاوه بر موارد ذکر شده در تعیین روشهای استاندارد انتخاب سامانه های پوشش برای کاربردهای صنعتی  شناخت شرایط محیطی و عوامل خورنده موجود در تعیین سامانه پوششی از جمله کفپوش اپوکسی و کفپوش پلی یورتان  بسیار مهم است .

 1. توجه به تابش نور ، خصوصا دامنه طول موج اشعه فرابنفش
 2. توجه به دما
 3. توجه به رطوبت
 4. وزش باد
 5. توجه به بخارات مواد شیمیایی اتمسفری
 6. توجه به تأثیر یون های مخرب در کاربردهای غوطه وری در مواد شیمیایی
 7. توجه به تأثیر شدید پاشش ، نشت و سرریز مواد
 8. توجه به خواص خاک در پوشش های مدفون