کفپوش اپوکسی و اپوکسي
کفپوش اپوکسی و اپوکسي
اکسیر در زمینه ی کفپوش اپوکسی در انواع مختلف و اجرای کغپوش اپوکسی به صورت سه بعدی به همراه روکش اپوکسی در منزل و یا صنعتی در مراحل اجرایی فعالیت می کند.