رزین اپوکسی
کشف رزین اپوکسی
در تاریخ 23 آگوست 1938 پیرکاستان شیمی دان سوئیسی شاغل در شرکت …